Vô Thường

  • Kệ vô thường

    Kệ vô thường

    Nghĩ lại vô thường cũng lẽ thường,Sanh già đau chết mấy ai đươngCon đường giải thoát đà rành rẽCái nẻo luân hồi rất tỏ tường.Niệm Phật tham thiền đừng giải đãiTrì trai giữ giới chớ khinh thườngTrau dồi khẩu ý thân trong sạchĐuốc huệ cha lành rọi rõ đường. Trích: Tứ Diệu Đế Kinh, TK… Continue reading

Bố Thí Bộ Phân Tích Chánh Niệm Chùa Cổ Coi Ngày Tốt Xấu Các Bậc Thánh Nhân Gia Đình Và Xã Hội Giới Luật Tỳ Khưu Giới Sīla Hội Chúng Kệ Khuyến Tu lòng tin ma vương nghiệp báo Nghiệp Và Quả Của Nghiệp ngũ trần người hiền trí nhẫn nại nền văn minh Phương Pháp Giáo Dục phước báo Phẩm Hạnh Sa Môn Phật Giáo Và Khoa Học sợ hãi Thiền Minh Sát Thiền Tứ Niệm Xứ Thiền Vipassanā Thích Minh Châu Thần Thông Truyện Phật Giáo Trí Tuệ Trường Bộ Kinh Tài Sản Tà Kiến Tái Sanh Tâm Lý Học Phật Giáo Tăng Chi Kinh Tạng Luật tỉnh giác Tội Trục Xuất tứ thánh đế Tỳ Khưu Hộ Tông Vi Diệu Pháp Vô Thường Vấn Đáp Phật Pháp

Tạo một blog trên WordPress.com